Ostatnia aktualizacja strony: 09.02.2023, 10:37

Klauzula informacyjna

Środa, 11 lipca 2018

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Tatrzańska 11, 59-220 Legnica

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Tatrzańska 11, 59-220 Legnica
 • przez adres email: mp19legnica@wp.pl
 • telefonicznie: 76 723 32 80

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zbigniew Nowak.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawnąoraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czasokreślony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej (nazwa jednostki)” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu (data zatwierdzenia).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa http://mp19.bip.legnica.eu/m19/dokumenty/polityka-prywatnosci

 

Metadane

Data publikacji : 11.07.2018
Data modyfikacji : 17.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 19
Osoba udostępniająca informację:
Jadwiga Litka
Osoba modyfikująca informację:
Jadwiga Litka
©-2023 Miejskie Przedszkole Nr 19. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL